Facebook Pixel

市场情绪

BenchMark市场情绪图表实时显示我们客户的买入和卖出头寸是如何分配给MetaTrader平台的一些关键工具的。买入和卖出之间的关系是衡量交易者对金融工具是否即将升值或将贬值的看法。

开仓头寸

图表中未平仓头寸的百分比分布基于每个特定客户的个人情绪。绿色栏显示买入相关金融工具的客户的百分比,红色 - 出售客户的百分比。

 

挂单采购

图表中挂单的百分比分布基于每个特定客户的个人情绪。绿色柱状图显示有挂单采购相关金融工具的客户的百分比和红色 – 有挂单销售的客户的百分比。

БенчМарк не носи отговорност за точността, надеждността или резултатите от търговията, получени въз основа на информацията в пазарните настроения. Представената в тези пазарни настроения информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия от името на БенчМарк или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.

adwise